POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w Kołobrzegu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://kolobrzeg.konsultacjejst.pl/ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’ dalej Rozporządzenie 2016/679.

2. W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu. Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge.

3. Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg.

4. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Kołobrzeg reprezentujący Miasto Kołobrzeg z siedzibą ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Krzysztofa Mielnikiewicza, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych drogą mailową [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, PESEL, numer IP są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e rozporządzenia 2016/679, a także na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XLIV/637/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w celu uczestnictwa i realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz uchwały nr XXV/358/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

10. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Ponadto Pana/Pani Dane osobowe mogą być udostępnione jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg, które realizują zadania wybrane w Budżecie Obywatelskim.

11. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz uchwały nr XLIV/637/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

13.Informujemy, że wobec Pana/Pani danych osobowych nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

14. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

1.W ramach Platformy Konsultacji Społecznych, dostępnej pod adresem https://kolobrzeg.konsultacjejst.pl/, stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

2.Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer oraz czas przechowywania. Mogą być one odczytywane przez naszą stronę, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (Facebook). 3.W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe.

4.Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub też innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)możliwości logowania się – wykorzystywane są podczas uwierzytelniania użytkowników (kjst_participant_auth_token_) – jest to cookie niezbędny do poprawnej sesji logowania;

b)zbierania informacji o wyświetlaniu kontrastowym stronie – w tym celu wykorzystywane jest cookie Style (niezbędny);

c)zbierania informacji o dokonanym wyborze przez użytkownika – w tym celu wykorzystywany jest cookie Gdpr (niezbędny);

d)zbierania informacji o śledzeniu wizyt na stronach internetowych – w tym celu Administrator korzysta z cookie/facebook/_fbp/ (dobrowolny)

e)określania rozdzielczości ekranu - w tym celu wykorzystywany jest cookie/facebook/wd/ (dobrowolny).

6.Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystanie cookies przy przeglądaniu strony internetowej – należy zmienić ustawienia w wyświetlanym panelu.  

7.Informujemy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.