POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w Kołobrzegu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://kolobrzeg.konsultacjejst.pl/ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eur opejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’ dalej Rozporządzenie 2016/679.

2. W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu. Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile.

3. Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg w sprawie wydatkowania części budżetu Miasta Kołobrzeg w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Kołobrzegu są uprawnieni we włączenie się w wybór inwestycji jakie ich zdaniem powinny być realizowane w Mieście Kołobrzeg. 

4. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Kołobrzeg reprezentujący Miasto Kołobrzeg z siedzibą ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Krzysztofa Mielnikiewicza, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych drogą mailową [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego przez Miasto Kołobrzeg. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: adres zamieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu; adres e-mail; adres IP. 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XXV/359/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

8. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym Urząd Miasta Kołobrzeg może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Administratora danych w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).

10. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz uchwały nr XXV/359/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

13.Informujemy, że wobec Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

14. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28 lipca 2020 r.