Przejdź bezpośrednio do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w Kołobrzegu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://kolobrzeg.konsultacjejst.pl/ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eur opejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’ dalej Rozporządzenie 2016/679.

2. W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu. Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile.

3. Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg w sprawie wydatkowania części budżetu Miasta Kołobrzeg w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Kołobrzegu są uprawnieni we włączenie się w wybór inwestycji jakie ich zdaniem powinny być realizowane w Mieście Kołobrzeg. 

4. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Kołobrzeg reprezentujący Miasto Kołobrzeg z siedzibą ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Krzysztofa Mielnikiewicza, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych drogą mailową [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego przez Miasto Kołobrzeg. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: adres zamieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu; adres e-mail; adres IP. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadku udzielenia zgody przez osobę której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość na adres: [email protected]

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z przepisami prawa. 

9. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, cofnięcia zgody, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym Urząd Miasta Kołobrzeg może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Administratora danych w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).

11. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny do przeprowadzenia Konsultacji Społecznych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

13. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

14. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28 lipca 2020 r.