DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kolobrzeg.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kolasa
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 600 992 272

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Miasta Kolobrzeg znajduje się od ul. Ratuszowej w dwóch lokalizacjach: nr 12 i nr 13.

 • Do lokalizacji przy ul. Ratuszowej 12 dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku tym znajduje się Biuro Obsługi Klienta, Straż Miejska oraz kasa.
 • Do lokalizacji przy ul. Ratuszowej 13 brak jest dostępu dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje sie wysoki próg.
 •  Przed Urzędem Miasta znajduje się parking na 15 aut, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 •  Budynki nie posiadają wind, pochylni.
 •  Budynki nie są uzbrojone w systemy informacji głosowych oraz pętle indukcyjne.