BUDŻET OBYWATELSKI NA 2025

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2025 ROK

W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłosić każdy projekt, który mieści się w kategorii zadań własnych miasta. 

Minimalna wartość zgłoszonego projektu to 50 000 zł, a maksymalna 500 000 zł.

Nie ma podziału środków na pule obszarowe czy tematyczne. 

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec. W przypadku osoby niepełnoletniej, będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego. 

Projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców innych niż wnioskodawca. Formularz zgłoszenia, jak i lista poparcia będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego na stronie www.bo.kolobrzeg.pl

! UWAGA ! Link do elektronicznej listy poparcia zostaje wyświetlony po zgłoszeniu projektu. Wnioskodawca link powinien udostępnić osobom popierającym projekt. Należy pamiętać, że projekt musi poprzeć minimum 15 mieszkańców innych niż wnioskodawca.

Dodatkowo jako skany do wniosku można dołączyć mapy, zdjęcia, oferty lub inne materiały pomocne do zaopiniowania projektu.

Projekty oceniane będą pod kątem formalnym i merytorycznym. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej wnioskodawcy będzie przysługiwało odwołanie w ciągu pięciu dni od publikacji oceny.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie czy:

- wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zostały wypełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rubrykach formularza i zawierają wszelkie wymagane informacje umożliwiające merytoryczną weryfikację projektu;

- formularz projektu został zgłoszony przez uprawnioną osobę i poparty przez wymaganą liczbę mieszkańców, z wykorzystaniem elektronicznego formularza;

- został zgłoszony w terminie określonym w harmonogramie.

Ocena merytoryczna obejmuje sprawdzenie czy:

1) wpisuje się w katalog zadań własnych gminy;

2) czy jest zgodny z przepisami prawa;

3) koszty realizacji projektu wskazane przez wnioskodawcę zostały oszacowane rzetelnie i kompleksowo;

4) jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski i mieści się w określonym przedziale wartości minimalnej i maksymalnej;

5) realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;

6) jest ogólnodostępny;

7) jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Miasta w przypadku zadania o charakterze infrastrukturalnym;

8) nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których Miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania;

9) nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej;

10) uwzględnia, o ile jest to możliwe, wymogi uniwersalnego projektowania, to znaczy zapewnia aby dany projekt był użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (co nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnością, jeśli jest to potrzebne)

Głosowanie również wyłącznie za pomocą systemu informatycznego. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos, który będzie mógł oddać na dowolny projekt dopuszczony do głosowania. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok mieszkańcy zgłosili 15 projektów. Pomysły zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym. Pozytywnie oceniono 8 projektów. Poniżej szczegółowa lista projektów dopuszczonych do głosowania:

„MARIAN KOLEKCJONER” Postawienie rzeźby na „Skwerze Pionierów” przy Alejce Kolekcjonerskiej

DefiCity – Bezpieczne miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych

Strefa aktywności i wypoczynku ul. Jedności Narodowej (os. Maciejówka)

WAKACYJNE KINO PLENEROWE

Roztańczony Kołobrzeg – wieczory taneczne na Skwerze Pionierów

„Psi wybieg Gucio”

Toaleta automatyczna przy parku im. Generała J.H. Dąbrowskiego 

Mobilne miasteczko ruchu dla SP nr 4 i SP nr 9

Jeden projekt został w trakcie oceny wycofany przez wnioskodawcę, a dwa projekty nie spełniły kryterium oceny formalnej. Od czterech ocen negatywnych wnioskodawcom przysługuje odwołanie, które należy złożyć do 13 maja br. Poniżej lista projektów niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem oceny negatywnej: 

Renowacja placu zabaw „Maja” przy ul. Wylotowej

Projekt niedoszacowany. W opisie projektu zaproponowano wykonanie odwodnienia liniowego, a w wycenie podano wykonanie drenażu, są to całkiem inne prace. Brak szkicu na którym zaznaczono by trasę zaproponowanego ogrodzenia. Nie uwzględniono kosztów dokumentacji projektowej.

Dzień sadzenia – Mikro Las w Kołobrzegu 

Konieczna zmiana lokalizacji projektu (wskazana działka w gestii Starostwa Powiatowego).

Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu

Projekt niedoszacowany, nie uwzględniono kosztów dokumentacji projektowej. Ponadto dla inwestycji obowiązują wydane zalecenia konserwatorskie. 

Wake spot Kołobrzeg

Wskazany teren nie nadaje się do tego rodzaju infrastruktury. Koszty zostały zaniżone. Dodatkowo nie uwzględniono kosztów związanych z prowadzeniem działalności. 

Oczyszczanie Parsęty - pływający zakotwiczony kosz zbierający śmieci spływające z nurtem rzeki

Projekt nie spełniał kryteriów oceny formalnej. Brak możliwości złożenia odwołania.

Oświetlenie kołobrzeskich mostów od strony wody

Projekt nie spełniał kryteriów oceny formalnej. Brak możliwości złożenia odwołania.

"Morskie Opowieści na Murze SP3: Neon FREGATA na tle muralu"

Projekt został wycofany przez wnioskodawcę.