Budżet Obywatelski na 2022

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2022 ROK

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego jest:

Budżet Obywatelski to środki będące częścią budżetu gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Do dyspozycji kołobrzeżan w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych z podziałem na kategorie:

 • ogólnomiejską - 400 000 zł
 • osiedlową - 600 000 zł

W kategorię ogólnomiejską wpisują się projekty realizujące potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla.
Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi 50 000 zł, a maksymalna wartość 400 000 zł.
Wymagalna liczba podpisów na liście poparcia 42.

W kategorię osiedlową wpisują się projekty realizujące potrzeby mieszkańców jednego osiedla. Minimalna wartość projektu osiedlowego wynosi 5 000 zł, a maksymalna zgodnie z kwotą przypisaną na każde z osiedli.

Poniżej podział środków na poszczególne osiedla wraz z wymaganą liczbą podpisów na liście poparcia. Wykaz ulic TUTAJ  

Kategoria osiedlowa
Nazwa osiedla, kwota i wymagana liczba podpisów na liście poparcia

 1. Solne Zdroje | 52 320 zł | 3
 2. Śródmiejskie | 83 760 zł | 8
 3. Zamoście |107 520 zł | 8
 4. Radzikowo |56 100 zł | 4
 5. Lęborskie | 80 460 zł | 7
 6. Zachodnie | 62 460 zł | 3
 7. Ogrody |94 740 zł | 5
 8. Rzemieślnicze |12 480 zł | 0
 9. Podczele |50 160 zł | 1

Uprawnionymi do zgłaszania projektów ogólnomiejskich, jak i udzielenia poparcia są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku projektów osiedlowych mogą być one zgłoszone tylko przez mieszkańców danego osiedla i poparte wyłącznie przez mieszkańców osiedla którego projekt dotyczy. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów.

Projekty mogą być składane w jednej z poniższych form:

 • na piśmie - osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, wyłącznie z wykorzystaniem obowiązującego formularza wraz z listą poparcia;
 •  elektronicznej - poprzez portal Budżetu Obywatelskiego www.bo.kolobrzeg.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego może być realizowany projekt:

 • który wpisuje się w katalog zadań własnych gminy;
 • który jest zgodny z przepisami prawa;
 • którego koszty realizacji wskazane przez wnioskodawcę zostały oszacowane rzetelnie
  i kompleksowo;
 • który jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na daną kategorię Budżetu Obywatelskiego;
 • którego realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 • który jest ogólnodostępny;
 • który jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Miasta w przypadku zadania
  o charakterze infrastrukturalnym;
 • który nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których Miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania;
 • który nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Ocena zgłoszonych projektów

Zgłoszone projekty oceniane będą pod kątem formalnym i merytorycznym. Oceny projektów wraz wynikami ocen i uzasadnieniami opublikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bo.kolobrzeg.pl oraz wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta.
Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 5 dni roboczych od dnia publikacji listy projektów niedopuszczonych do głosowania. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się
w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Prezydent Miasta uwzględnia odwołanie jeśli uzna je za zasadne.

Głosowanie

Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. W przypadku osób, które nie posiadają meldunku w Kołobrzegu na podstawie wpisu do rejestru wyborców.

Każdy mieszkaniec ma jeden głos, w ramach którego może oznaczyć maksymalnie jeden projekt
z kategorii ogólnomiejskiej i jeden projekt z kategorii osiedlowej. 

Głosowanie przeprowadza się poprzez:

 • oddanie głosu elektronicznie oraz zatwierdzenie kodu weryfikacyjnego przesłanego w bezpłatnej wiadomości sms na podany w formularzu numer telefonu komórkowego - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl;
 • złożenie osobiście papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania
  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w godzinach otwarcia.

W głosowaniu elektronicznym z wykorzystaniem jednego numeru komórkowego, na projekt ogólnomiejski i projekt osiedlowy, może zagłosować tylko jeden mieszkaniec.

Do realizacji kierowane będą projekty:

 • ogólnomiejskie, które uzyskały na podstawie rankingu kolejno największą liczbę głosów ważnych
  i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie. W przypadku, gdy koszt kolejnego projektu przekroczy łączną pulę przeznaczoną na tą kategorię zostanie on odrzucony,
  a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na tę kategorię.
  Do realizacji kierowane są projekty, które otrzymały co najmniej 100 głosów ważnych;
 • osiedlowe, które uzyskały największą liczbę głosów ważnych dla poszczególnych osiedli,
  z zastrzeżeniem, iż otrzymały co najmniej 100 głosów ważnych.