Przejdź bezpośrednio do treści

ZASADY GŁOSOWANIA

JAK POPRAWNIE ZAGŁOSOWAĆ ?

Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgodna opiekuna prawnego. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (ewidencja ludności). W przypadku osób, które nie posiadają meldunku w Kołobrzegu na podstawie wpisu do rejestru wyborców.

Głosowanie przeprowadza się poprzez: 

• oddanie głosu elektronicznie oraz zatwierdzenie kodu weryfikacyjnego przesłanego w bezpłatnej wiadomości sms na podany w formularzu numer telefonu komórkowego - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl; W głosowaniu elektronicznym z wykorzystaniem jednego numeru komórkowego, na projekt ogólnomiejski i projekt osiedlowy, może zagłosować tylko jeden mieszkaniec.

• złożenie osobiście papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w godzinach otwarcia.

Każdy mieszkaniec ma jeden głos, w ramach którego może na formularzu do głosowania oznaczyć maksymalnie jeden projekt z kategorii ogólnomiejskiej i jeden projekt z kategorii osiedlowej, bez względu na miejsce zamieszkania.

Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

• został oddany przez osobę nieuprawnioną;

• został oddany winnej formie lub zużyciem innego formularza karty do głosowania niż określony przez Prezydenta Miasta;

• został oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt z kategorii ogólnomiejskiej lub więcej niż jeden projekt z kategorii osiedlowej; w przypadku oddania głosów na większą liczbę projektów, wszystkie oddane przez mieszkańca głosy uznaje się za nieważne;

• karta do głosowania nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana;

• osoba uprawniona nie wybrała żadnego projektu;

• w głosowaniu elektronicznym za nieważny uznaje się także głos, gdy został oddany bez zatwierdzenia kodem weryfikacyjnym przesłanym w bezpłatnej wiadomości sms na podany przez głosującego numer telefonu komórkowego.

Głosowanie potrwa w terminie od 23 października do 5 listopada br.